Komunikační strategie veřejných galerií výtvarného umění v České republice

Diplomová práce se zabývala komunikačními strategiemi veřejných galerií výtvarného umění v České republice. Teoretická část práce se věnovala vymezení pojmů galerie a muzeum umění, typologii galerií, jejich financování a poslání. Nastínila roli arts managementu a arts marketingu a kriticky se zabývala marketingovým přístupem veřejných galerií s ohledem na jejich zaměření a poslání. 

Praktická část práce věnovala pozornost Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, která pociťuje potřebu tvorby komunikační strategie a vizuální identity. Na základě analýzy galerie a rešerše v obdobných institucích pak autorka hledala vhodný model k její implementaci. Prostřednictvím případových studií a polostrukturovaných rozhovorů zkoumala přístupy a zkušenosti zástupců vybraných příspěvkových muzeí umění a galerií zřizovaných krajem, které jsou svým charakterem analogické zlínské galerii. Výsledkem práce je soubor doporučení pro potřeby instituce, vycházející z předchozí analýzy a zjištěných poznatků.

Autor

Šárka Michalíková

absolvent
Arts Management